regulamin 12-10-2017

REGULAMIN 

SKLEPU INTERNETOWEGO

seks-shop.com.pl.

 

1.    INFORMACJE OGÓLNE

2.    DEFINICJE

3.    TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

4.    WARUNKI SPRZEDAŻY

5.    DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

6.    DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

7.    PŁATNOŚĆ

8.    DOSTAWA TOWARÓW

9.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

10.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

11.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

1.1.Właścicielem i prowadzącym serwis internetowy działający pod adresem http://www.seks-shop.com.pl jest VIVA Marcin Pietrasik, prowadzący działalność gospodarczą w Brzezinach (95-060) przy ul. Lasockich 2 lok 10,  wpisaną do CEIDG, o numerze NIP: 8331231921, REGON 100614383.

1.2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady serwisu funkcjonującego pod domeną 

http://www.seks-shop.com.pl oraz świadczenia i korzystanie z usług Sprzedawcy oraz zasad sprzedaży towarów przez Sprzedawcę. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

1.3. Nazwa Serwisu seks-shop, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, treść, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

1.4. Sprzedawca posiada wszystkie prawa niezbędne do prezentowania marek poszczególnych producentów w ramach prowadzonego przez siebie serwisu internetowego.

 

2. DEFINICJE

 

2.1. Sprzedawca –  VIVA Marcin Pietrasik, prowadzący działalność gospodarczą w Brzezinach (95-060) przy ul. Lasockich 2 lok 10,  wpisaną do CEIDG, o numerze NIP: 8331231921, REGON 100614383.

2.2. Serwis seks-shop/Serwis - prowadzony przez Sprzedawcą sklep internetowy, dostępny pod domeną http://www.seks-shop.com.pl, w ramach którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż.

2.3. Produkt – towar lub usługa będąca przedmiotem sprzedaży. Towary prezentowane w Serwisie są Towarami oryginalnymi i markowymi, wolnymi od wad.

2.4. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Nabywców oraz Sprzedawcy.

2.5. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Nabywcę ze Sprzedawcą z chwilą potwierdzenia transakcji.

2.6. Dane – treści, informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie, przetwarzane przez Sprzedawcę za zgodą i w zakresie, na jakim uzyskał zgodę od Użytkownika.

2.7. Dane Osobowe - zgromadzone w trakcie Rejestracji, zamówienia w Serwisie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Nabywcą, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

2.8. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy, ograniczoną zdolność do czynności prawnych w świetle obowiązującego prawa, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Serwisie seks-shop zawarła ze Sprzedawcą Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto.

2.9. Rejestracja/ Login - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta oraz ewentualnej modyfikacji zapisanych na Koncie Danych Osobowych, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie.

2.10. Konto - zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez Sprzedawcę, w którym gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Dostęp do Konta umożliwia Użytkownikowi identyfikację w Serwisie jak i składanie ofert na zakup wybranego przez siebie Produktu oraz  przeglądanie historii zamówień.

2.11.Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Serwisu umożliwiające Klientom składanie ofert na wybrane Produkty jakie zamierzają zakupić, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie ofert zakupu w formie zamówienia.

2.12. Klient – Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i tym samym uprawniony do składania ofert na zakup prezentowanych w ramach Serwisu Produktów w sposób jednorazowy. 

2.13. Nabywca – Klient i Użytkownik, dokonujący zakupu towarów w Serwisie.

2.13. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Klientom i Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: 

http://www.seks-shop.com.pl

2.15. Konsument -  osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 

3.1. Prowadzenie przez Sprzedawcą Serwisu obejmuje przede wszystkim następujące funkcje i usługi: możliwość zakupu prezentowanych Produktów jako Klient lub Użytkownik, możliwość rejestracji jako Użytkownik, możliwość nadsyłania zamówień ofertowych, przeglądania historii zamówień (Użytkownik), możliwość zapisania się do newslettera, usług serwisowych.

3.1.1. Dostęp do platformy transakcyjnej, m.in. poprzez prowadzenie i administrację przez Sprzedawcę Kont Użytkowników, umożliwiający składanie przez Klientów ofert na zakup prezentowanych w ramach Serwisu  Produktów;

3.1.2. Udostępnianie przez Sprzedawcę przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych.

3.2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika i Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania treści internetowych, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

 

4. WARUNKI SPRZEDAŻY

 

4.1. Prezentacja Produktów przez Sprzedawcę może ulec zmianie. Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4.2. W celu dokonania zakupu Produktów Użytkownik musi się zalogować.

4.3. Prezentowane Produkty są ograniczone ilościowo. Ilość Produktów, która jest prezentowana w Serwisie  ma charakter informacyjny i może ulec zmianie. 

4.4. Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Nabywcę zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Produkty, aż do wyczerpania się zapasów Produktu. Każdy Produkt podany w zamówieniu przez Nabywcę jest przedmiotem osobnej oferty.

4.5. Po wyborze zaprezentowanego w Serwisie Produktu, aby złożyć ofertę Nabywca musi przejść do Koszyka. Na pierwszym etapie składania oferty, wybrane Produkty widoczne w Koszyku powinny zostać potwierdzone.

4.6. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają wszelkie podatki). Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki oraz ewentualnego zwrotu produktów w przypadku odstąpienia od umowy.

4.7. Po potwierdzeniu Nabywca przechodzi automatycznie do drugiego etapu, „Dostawy”, w którym powinien podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, dane do faktury oraz dane wysyłkowe. Nabywca wraz zamówionym towarem otrzymuje dowód zakupu w postaci faktury VAT (na życzenie Nabywcy) lub paragonu.

4.8. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, Nabywca przechodzi automatycznie do etapu trzeciego, zwanego „Płatność”, gdzie ma możliwość wyboru określonej formy płatności za zamówienie, w szczególności za pośrednictwem kart płatniczych (kredytowych, debetowych i pre-paid) z funkcją płatności internetowych i przelewów bankowych, a także płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem) lub gotówką przy odbiorze z magazynu Viva Marcin Pietrasik. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych zostaje przekierowany na serwis Payu zarządzany przez spółkę PayU Spółka Akcyjna w charakterze Agenta Rozliczeniowego, aby dokonać wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu.

4.9. Po zrealizowaniu powyższych kroków Nabywca w ciągu doby otrzymuje e-mail potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży lub zawierający informację o braku akceptacji oferty. Z chwilą otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy Umowa sprzedaży zostaje zawarta.

4.10. W przypadku braku możliwości świadczenia przez Sprzedawcę z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie pięciu dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od sumę pieniężną.

4.11. Po potwierdzeniu przez Nabywcę widocznych w Koszyku Produktów a przed dokonaniem wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu za Produkt, Nabywca zostanie poproszony przez Sprzedawcę o podanie pełnego adresu do wysyłki Produktu, który do momentu sfinalizowania transakcji nie może ulec zmianie.

4.12.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych Produktów w dowolnym momencie, jednakże Nabywcy, którzy dodali produkt do koszyka dokonują zakupu na warunkach istniejących w chwili umieszczenia produktu w koszyku.

4.13. Sprzedawca zastrzega, że do momentu dokonania wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, Produkt pozostaje własnością VIVA Marcin Pietrasik.

4.14.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Produktu Nabywcy w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.

4.15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w niniejszym dziale, w punkcie 4.7, 4.8., 4.11 i 4.12 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

4.17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywców oraz wynikające z tego konsekwencje w tym podanie przez nabywcę nieprawidłowych danych lub podanie danych osób trzecich.

 

5. DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

5.1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024 z póź. zm.). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów i Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Nabywców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. 

5.2. Dostęp do danych osobowo-adresowych Nabywców ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sprzedawcy, prowadzącej Serwis.

5.3. Sprzedawca nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach - pozostają oni anonimowi tak długo, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - dane osobowe Nabywców są przechowywane w serwerze NetArt Spółka Akcyjna SKA z siedzibą w Krakowie.

5.4. Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe Nabywców w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Nabywcami, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

5.5. Użytkownik ma prawa wynikające z wyżej wymienionej ustawy, tzn. wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Kont.

5.6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom – w tym do celów marketingowych.

 

6. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

 

6.1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Klienci oraz Użytkownicy mogli nabyć Produkty, na które złożyli zamówienie.

6.2. W przypadku braku dostępności Produktu, po dokonaniu płatności przez Nabywcę, Sprzedawca zwróci Nabywcy dokonaną wpłatę na poczet dostawy wybranego Produktu najpóźniej w terminie do 5 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

 

7. PŁATNOŚCI

 

7.1. Nabywca może dokonać płatności za Produkt za pomocą:

a) płatności kartami płatniczymi (kredytowymi) obsługuje Centrum Rozliczeniowe Payu,

b) przelewu na rachunek bankowy   –  BGŻ NR. 55 2030 0045 1110 0000 0224 3210,

c) płatności przy odbiorze przesyłki

d) gotówką przy odbiorze osobistym z magazynu sklepu.

7.2. Koszt przesyłki zamówionych produktów ponosi Nabywca.

7.2.1. Koszt przesyłki krajowej:

a) przesyłka kurierska DPD (przedpłata): 14,00 PLN brutto,

b) przesyłka kurierska DHL (za pobraniem): 21,50 PLN brutto, 

c) paczka Pocztowa (przedpłata): 14 PLN brutto,

d) paczka InPost Paczkomat 9,90 PLN brutto,

e) list polecony priorytetowy Poczta Polska (przedpłata): 9 PLN brutto,

f) odbiór osobisty z magazynu sklepu – magazyn ul. Wojska Polskiego 190, Łódź (91-726),

g) odbiór przesyłki z paczkomatów Inpost – brutto.

7.3. Po dodaniu Produktu do Koszyka i podaniu adresu do wysyłki, o którym mowa w pkt. 4.7, Klient/Użytkownik dokonuje wyboru sposobu płatności za Produkt. Po dokonanym wyborze zostaje przekierowany do strony logowania swojego banku lub Centrum Autoryzacji Kart. W przypadku, gdy wpłata na poczet dostawy wybranego Produktu nie zostanie dokonana niezwłocznie po przekierowaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamówienie złożone przez Nabywcę zostaje anulowane, o czym Viva Marcin Pietrasik niezwłocznie informuje Nabywcę.

7.4. W przypadku odmowy akceptacji karty Nabywcy zamówienie złożone przez niego zostaje anulowane, o czym Sprzedawca niezwłocznie go informuje.

7.5. Cena Produktu podana w jego opisie obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, z wyłączeniem kosztów transportu, w tym kosztów ewentualnego zwrotu Produktów w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Nabywca.

 

8. DOSTAWA TOWARÓW

 

8.1. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-10 dni roboczych.

8.2. Czas realizacji zamówienia w przypadku Produktów na zamówienie wynosi 2 – 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji umowy zostanie podany w e-mailu wysłanym na adres podany przez Nabywcę podczas zawarcia Umowy wraz z ceną za Produkt dostępny na zamówienie. Nabywca może anulować transakcję Produktu na zamówienie w terminie 2 dni od dnia otrzymania wiadomości o cenie i terminie realizacji na adres e-mail: sklep@smd-led.pl .

8.3. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymanie potwierdzenia wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy.

8.4. Czas dostawy towarów wynosi 2-7 dni roboczych.

8.5. Koszty transportu i dostawy Produktów ponosi Nabywca.

8.6. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8.7. Ze względu na to, iż dostarczany towar jest jest towarem delikatnym zwracamy się do Państwa z prośbą o to by sprawdzić przesyłkę po jej dostarczeniu w obecności kuriera lub innej osoby dokonującej dostawy. Nabywca w przypadku zauważenia, że opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy mogące powstać w trakcie transportu proszony jest o sporządzenie wraz z kurierem odpowiedniego protokołu oraz zawiadomienia Sprzedawcy pod następujący adres e-mail  sklep@smd-led.pl

8.8. Przesyłka z naszego sklepu zawsze zapakowana jest w sposób dyskretny tzn. w opakowanie, które nie wskazuje na rodzaj zakupionych produktów a nadawcą jest Sprzedawca czyli VIVA Marcin Pietrasik.

 

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

9.1.Nabywca będący konsumentem może złożyć reklamację, z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz. 827.) w związku z przepisami kodeksu cywilnego.

9.2. Nabywca prowadzący działalność gospodarczą może złożyć reklamację zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

9.3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na następujący adres mailowy sklep@smd-led.pl lub listownie na adres VIVA Marcin Pietrasik , 95-060 Brzeziny ul. Lasockich 2 lok 10. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, za pomocą którego Nabywca zawarł Umowę, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji oraz w miarę możliwości dowód zakupu oraz numer zamówienia. Formularz reklamacji do pobrania.

9.3.a.. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.  Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności,na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. . Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

9.4. W przypadku o którym mowa w pkt.9.3. Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni.

9.5. Sprzedawca rozpoznaje reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktu. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar wadliwy na nowy w terminie 14 dni.

9.6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje Nabywcy nie będącego konsumentem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do Sprzedawcy reklamowanego Produktu. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar wadliwy na nowy w terminie 14 dni.

9.7. Sprzedawca wyłącza całkowicie możliwość korzystania z rękojmi za wady produktu przez Nabywcę nie będącego konsumentem.

9.8. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. Konsument w przypadku uznania reklamacji otrzyma zwrot kosztów przesyłki Produktu.

9.9. Nabywca po wpłynięciu reklamacji zostanie niezwłocznie poinformowany o fakcie jej wpłynięcia na podany przez siebie adres e-mail.

 

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

10.1.Kupujący będący konsumentem ma prawo zwrócić towar w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą z30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

10.2. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostawy przedmiotu Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem - można tego dokonać listownie na adres VIVA Marcin Pietrasik, 95-060 Brzeziny ul. Lasockich 2 lok 10 lub mailowo na adres e-mail: sklep@smd-led.pl.

W celu odstąpienia od umowy Nabywca będący konsumentem może skorzystać z naszego formularza:

formularz odstąpienia od umowy dostępny, lub

formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, lub

w inny wyraźny sposób poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu ze swojego prawa.

10.2.1. Sprzedawca po otrzymaniu od konsumenta informacji o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jej otrzymaniu informuje Nabywcę o doręczeniu mu informacji o odstąpieniu od umowy.

10.2.2.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

◦dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

◦obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

◦polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

◦dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

10.3. Zwrot produktu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Produkt odsyłany Sprzedawcy powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była nieunikniona w granicach zwykłego zarządu.

10.3.a. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

10.3.b.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

◦o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy- co niniejszym się czyni;

◦w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

◦w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10.4. Koszt zwrotu produktu ponosi Nabywca- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek dostarczonych mu za pobraniem.

10.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca zwraca Nabywcy kwotę, którą ten zapłacił za zamówiony produkt wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 14 dni. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu ich odesłania.

10.6.  Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech, funkcjonowania rzeczy.

 

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1.Wykorzystywanie przez Nabywców nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu, treści, tekstów oraz układu i kompozycji Sklepu) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. 

11.2. Nabywca przed potwierdzeniem zamówienia proszony jest o zapoznanie się z regulaminem oraz o jego akceptację.

11.3. Regulamin jest dostępny pod adresem www.seks-shop.com.pl/regulamin_php

11.4. Zamówienie produktów jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty za produkty zamówione produkty.

11.5. Nabywca, klient i Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści zniesławiających, naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

11.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

11.7. Regulamin obowiązujący do 25.12.2014 r., dostępny jest pod adresem www.seks-shop.com.pl/regulamin24.12.2014.php- lub tu.

Obsługiwane płatności
Seks shop - 2021 Seks shop (sex shop) tel. 530 122 688 Łódź ul. Strykowska 133 - vivasexshop@interia.pl